Capítol 10, Distanciats a Qt Designer

Chapter 10 Spacers Qt DesignerI. Introducció

Hi ha dos tipus de ginys Spacers a la barra de widgets del dissenyador. A la figura següent, hi ha un widget espaiador horitzontal (el widget entre el botó 1 i el botó 2) al disseny superior i un widget espaiador vertical (botons 3 i 2) al disseny següent. 4), tal com es mostra:
imatge
Aquests dos components s’utilitzen per augmentar l’espaiat entre diferents components del disseny per ajudar a resoldre el problema del disseny preciós d’alguns components que el disseny no pot resoldre perfectament.

2. Atributs relacionats dels espaiadors

2.1 Visió general

El widget Spacers és molt senzill, excepte el nom, només hi ha tres propietats, orientació, sizeType i sizeHint. La classe corresponent al component Spacers és en realitat la classe QSpacerItem, però des de la perspectiva de la classe QSpacerItem, a més de l'atribut sizeHint pot ser el mateix que l'atribut component del Dissenyador, no hi ha dos atributs, orientació i sizeType. Això és perquè